Orbid besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Orbid niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Orbid verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Orbid onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Orbid niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Orbid geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Orbid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Heb je vragen? Dan kan ons contacteren via info@orbid.be of 09 272 99 11.

Auteursrecht

© Orbid
Orbid geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Zie de Privacyverklaring van Orbid nv

Sociale media

Lezers van onze linkedin-, facebook- en twitterpagina die een reactie willen plaatsen, moeten enkele gedragsregels volgen:

  • Respecteren van de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van Orbid.


Orbid behoudt zich het recht voor om berichten niet te publiceren die:

  • onvoldoende aansluiten bij het onderwerp,
  • een gedachtengang weergeven die niet te volgen is,
  • of inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten.

Orbid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan deze pagina’s verbonden zijn.

Handelsmerken

Het logo en de naam van Orbid zijn beschermde handelsmerken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Ieder geschil met betrekking tot de Orbid-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.